Privacyverklaring

                                          Versie februari 2019.

                                               PRIVACYVERKLARING GILLISSENVAARDERS.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens, de Stichting Gillissenvaarders – hierna te noemen: de Stichting –  verwerkt van haar leden, deelnemers en/of andere geïnteresseerden.

Indien U lid wordt van de Stichting of om andere reden persoonsgegevens aan de Stichting verstrekt, geeft U uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met het privacybeleid van de Stichting te verwerken. Wij adviseren U nadrukkelijk om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren.

01. Verantwoordelijke.

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van de Stichting Gillissenvaarders, per adres: Proosdijland 19 Vinkeveen. De Stichting is statutair gevestigd te Edam, KvK nummer: 63140837. De secretaris is bereikbaar via: info@gillissenvaarders.nl of bestuur@gillissenvaarders.nl

02. Welke gegevens verwerkt de Stichting en voor welk doel.

Ten behoeve van de volgende doelstelling(en) worden de persoonsgegevens verwerkt:

            02.1 Ledenadministratie, inclusief de financiële administratie;

            02.2 Informeren over nieuwtjes, activiteiten, uitnodigingen voor bijeenkomsten, enz.;

            02.3 Toesturen van (gevraagde) informatie.

            02.4 Het vastleggen van de geschiedenis van het schip, conform de doelstelling in de akte van oprichting van de Stichting.

De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is getekende aanmelding tot lidmaatschap van de Stichting.

Voor bovenstaande doelstelling(en) zal de Stichting de volgende persoonsgegevens van U vragen:

** voornaam, tussenvoegsel en achternaam;

** adres, postcode en woonplaats;

**telefoonnumer(s) en e-mailadres(sen);

**bankrekeningnummer;

** gegevens over het schip, zoals: naam, afmetingen, bouwjaar, thuishaven en (mogelijk) de geschiedenis.

Foto’s van het schip en van evenementen kunnen op de website van de Stichting Gillissenvaarders worden geplaatst.

U kunt ervoor kiezen een reisverslag op de website van de Stichting te laten plaatsen.

Uw persoonsgegevens worden door de Stichting Gillissenvaarders niet aan derden verstrekt.

De gevraagde gegevens op het aanmeldformulier, die gemarkeerd zijn met een rood sterretje zijn verplicht om in te vullen om lid te kunnen worden van de Stichting Gillissenvaarders.

03. E-mail berichtgeving.

De Stichting gebruikt uw naam en e-mailadres om u berichten te sturen met informatie over activiteiten, evenementen en andere interessante informatie over de Stichting. Afmelding voor deze mailinglijst is te allen tijde mogelijk via een verzoek aan de secretaris.

04. Bewaartermijnen.

De Stichting verwerkt en bewaart uw digitaal vastgelegde persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal 1 jaar na afloop van dit lidmaatschap.

05. Beveiligingsmaatregelen.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Alle personen, die namens de Stichting, van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding en hebben daarom ook een geheimhoudingsverklaring getekend en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

06. Rechten, omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, welke wij van U hebben ontvangen. Tevens kunt U bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft U het recht om de door U verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan Uzelf. Wij kunnen U vragen om U te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door U gegeven toestemming hiertoe, dan heeft U altijd het recht deze toestemming in te trekken.

07. Klachten.

Indien U klachten heeft over de wijze waarop de Stichting uw persoonsgegevens verwerkt of verzoeken behandelt, kunt U contact opnemen met de secretaris van de Stichting, bereikbaar via: info@gillissenvaarders.nl of bestuur@gillissenvaarders.nl

Eventuele andere vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring c.q. het privacybeleid van de Stichting kunnen worden gericht aan de secretaris.

U behoudt zich altijd het recht voor een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

08. Wijzigingen.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren U om regelmatig deze verklaring te bekijken.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. / Wij maken gebruik van cookies voor de beste beleving van onze website.