Privacyverklaring

                                          Versie februari
2019.

                                               PRIVACYVERKLARING GILLISSENVAARDERS.

Deze
privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens, de Stichting
Gillissenvaarders – hierna te noemen: de Stichting –  verwerkt van haar leden, deelnemers en/of
andere geïnteresseerden.

Indien U lid
wordt van de Stichting of om andere reden persoonsgegevens aan de Stichting
verstrekt, geeft U uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met
het privacybeleid van de Stichting te verwerken. Wij adviseren U nadrukkelijk
om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren.

01. Verantwoordelijke.

Verantwoordelijk
voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van de Stichting
Gillissenvaarders, per adres: Oostertuinen 77, 1944 SC Beverwijk. De Stichting
is statutair gevestigd te Edam, KvK nummer: 63140837. De secretaris is
bereikbaar via: info@gillissenvaarders.nl of
bestuur@gillissenvaarders.nl

02. Welke gegevens verwerkt de
Stichting en voor welk doel.

Ten behoeve
van de volgende doelstelling(en) worden de persoonsgegevens verwerkt:

            02.1 Ledenadministratie, inclusief
de financiële administratie;

            02.2 Informeren over nieuwtjes,
activiteiten, uitnodigingen voor bijeenkomsten, enz.;

            02.3 Toesturen van (gevraagde)
informatie.

            02.4 Het vastleggen van de
geschiedenis van het schip, conform de doelstelling in de akte van oprichting
van de Stichting.

De grondslag
voor het verwerken van deze persoonsgegevens is getekende aanmelding tot
lidmaatschap van de Stichting.

Voor
bovenstaande doelstelling(en) zal de Stichting de volgende persoonsgegevens van
U vragen:

** voornaam,
tussenvoegsel en achternaam;

** adres,
postcode en woonplaats;

**telefoonnumer(s)
en e-mailadres(sen);

**bankrekeningnummer;

** gegevens
over het schip, zoals: naam, afmetingen, bouwjaar, thuishaven en (mogelijk) de
geschiedenis.

Foto’s van
het schip en van evenementen kunnen op de website van de Stichting Gillissenvaarders
worden geplaatst.

U kunt
ervoor kiezen een reisverslag op de website van de Stichting te laten plaatsen.

Uw
persoonsgegevens worden door de Stichting Gillissenvaarders niet aan derden
verstrekt.

De gevraagde
gegevens op het aanmeldformulier, die gemarkeerd zijn met een rood sterretje
zijn verplicht om in te vullen om lid te kunnen worden van de Stichting
Gillissenvaarders.

03. E-mail berichtgeving.

De Stichting
gebruikt uw naam en e-mailadres om u berichten te sturen met informatie over
activiteiten, evenementen en andere interessante informatie over de Stichting.
Afmelding voor deze mailinglijst is te allen tijde mogelijk via een verzoek aan
de secretaris.

04. Bewaartermijnen.

De Stichting
verwerkt en bewaart uw digitaal vastgelegde persoonsgegevens gedurende de duur
van uw lidmaatschap tot maximaal 1 jaar na afloop van dit lidmaatschap.

05. Beveiligingsmaatregelen.

Wij hebben
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Alle
personen, die namens de Stichting, van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding en hebben daarom ook een geheimhoudingsverklaring
getekend en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Wij maken
back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten.

06. Rechten, omtrent uw gegevens.

U heeft
recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, welke wij
van U hebben ontvangen. Tevens kunt U bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft U het recht om de
door U verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan Uzelf. Wij kunnen U
vragen om U te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken.

Mogen wij uw
persoonsgegevens verwerken op basis van een door U gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft U altijd het recht deze toestemming in te trekken.

07. Klachten.

Indien U
klachten heeft over de wijze waarop de Stichting uw persoonsgegevens verwerkt
of verzoeken behandelt, kunt U contact opnemen met de secretaris van de
Stichting, bereikbaar via: info@gillissenvaarders.nl of
bestuur@gillissenvaarders.nl

Eventuele
andere vragen en/of opmerkingen over deze privacyverklaring c.q. het
privacybeleid van de Stichting kunnen worden gericht aan de secretaris.

U behoudt
zich altijd het recht voor een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.

08. Wijzigingen.

Deze
privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website
bekend gemaakt. Wij adviseren U om regelmatig deze verklaring te bekijken.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. / Wij maken gebruik van cookies voor de beste beleving van onze website.